Quotes and Poetry by A. R. Pazhwak

 

 

بی دانش نمیتوان هیچ چیز را قدر کرد
با دانش نمیتوان، آنرا خورد و نا چیز و قابل استهزا و نفرت ندانست
تنها با عواطف میتوان همه چیز، حتی زندگی را دوست داشت

عواطف و احساسات

از آثار چاپ نشدۀ ع ر پژواک

 

***

 

 

شنیده ام که ابراهیم راه سخن گفتن را میان انسان و خدا نشان داد و ارستو سخن انسانرا به انسان آموخت، پیش از ایشان و بعد از ایشان دیگران ما را به ایمان و تفکر خوانده اند. ما در میان این دو درس بزرگ از یکی به دیگری رفته و میرویم، چنانکه راه حقیقت را گم کرده باشیم. در ایمان ابراهیم جمال حقیقی و در تفکر ارستو جلال حقیقی است و ما نیازمند هر دو هستیم چون جمال و جلال هر دو از ماست، چرا هر دو را نداشته باشیم؟!

ع ر پژواک

عواطف و احساسات

 

***

سخت ترین تنهائی برای مرد آنست که وقتی با خود باشد, دریابد که در زندگی وی کسی نیست که اندیشه های خود را به یاد او زیبا بسازد

 

***

 

مسلم است که هر روز میدمد خورشید
ولی چه سود که روز سیاه تر دارد

اگر چه کوه بلند است بر سرش راهست
اگر چه بحر عمیق است رهگذر دارد

سیاستی که نمایندۀ کیاست نیست
خباثتیست که در پی بسی خطر دارد

به نزد خلق و خدا نیست مردمی به نسب
کسی نگفت که عیسی آیا پدر دارد؟

اگر جوانی و مستی, بنوش باده فزون
که آسمان وطن ابر بیشتر دارد

هوای سیر و سیاحت هزار عالم داشت
ولی فضای وطن عالم دگر دارد

شگفت نیست که پژواک ما بلند نشد
به کشوریکه نداهای بی ثمر دارد

Reflective of Ustad Pazhwak's passion for the Afghan people.
The original quote belongs to Johann Wolfgang Goethe, German writer, statesman, philosopher.
Show More

© Pazhwak Foundation 2015. Proudly created with Wix.com